Dcard App

年輕人都在 Dcard 上討論

Dcard

國立臺灣大學
B28.1月8日 18:40

1949年

與蘇聯、捷克、波蘭、匈牙利、羅馬尼亞、阿爾巴尼亞、保加利亞斷交;與蒙古國斷交並
在1953年取消承認為獨立國的地位。
1950年

與英國、挪威、瑞士、芬蘭、瑞典、丹麥斷交。

1960年

與古巴斷交。

1964年

與法國斷交;與中非首次斷交。

1968年

與中非第一次復交。

1970年

與義大利、加拿大、智利斷交。

1971年

與比利時、奧地利、土耳其、伊朗、科威特、黎巴嫩、祕魯斷交。

=======目前還有65個邦交國================

1972年

與希臘、澳大利亞、紐西蘭、盧森堡、墨西哥、阿根廷、牙買加、剛果共和國斷交;與查
德首次斷交;9月29日與日本斷交。
1973年

與西班牙、薩伊斷交。

1974年

與巴西、委內瑞拉、加彭斷交;與尼日首次斷交。

1975年

與葡萄牙、泰國、菲律賓斷交;由於北越以武力殲滅南越勢力的關係導致其與南越的邦交
關係終止。
4.6

嚴加凎:

1976年

與中非第二次斷交,與南非建交。

1977年

與約旦斷交;與賴比瑞亞首次斷交。

蔣經國:

1978年

與利比亞斷交;美國宣布自1979年1月1日起與中華民國斷交。

1979年與美國斷交。

1980年5月4日

與諾魯建交;與哥倫比亞、厄瓜多斷交。

1983年

與象牙海岸斷交, 與多米尼克建交。

1985年

與玻利維亞斷交。

1988年

與烏拉圭斷交

李登輝:

==========還有31個邦交國=================

1989年

與格瑞那達建交;與賴比瑞亞第二次復交。

1990年7月

與沙烏地阿拉伯斷交。

1991年

與中非第三次復交。

1992年1月

與拉脫維亞建立領事關係;8月與韓國斷交;尼日第二次復交。

1993年

與賴比瑞亞第二次斷交。

1994年

拉脫維亞終止與中華民國領事關係,翌年總領事館改名為「駐拉脫維亞台北代表團」;與
布吉納法索復交。
1995年

與摩納哥斷交。

1996年

與尼日第二次斷交。

1997年

與巴哈馬斷交;與查德第二次復交;與賴比瑞亞第三次復交;8月29日與聖露西亞首次斷
交。
1998年

1月1日與南非斷交;1月與中非第三次斷交。4月24日與幾內亞比索斷交。10月31日與東加
斷交。11月20日與馬紹爾群島建交。
1999年

1月27日與馬其頓建交。12月29日與帛琉建交。

陳水扁

==========還有29個邦交國================

2001年

6月18日與馬其頓斷交。

2002年

7月23日與諾魯斷交。

2003年

10月與賴比瑞亞第三次斷交。11月與吉里巴斯建交。

2004年

3月30日與多米尼克斷交。

2005年

1月20日與格瑞那達斷交。5月14日與諾魯第二次復交。10月25日與塞內加爾斷交。

2006年

8月6日與查德第二次斷交。

2007年

4月30日與聖露西亞第二次復交。6月7日與哥斯大黎加斷交。

2008年

1月14日與馬拉威斷交。

=========還有23個邦交國================

馬英九

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

與甘比亞第二次斷交。

2014年

2015年

2016年

蔡英文

========還有22個邦交國========

=======

與聖多美和普林西比斷交。

2017年

與巴拿馬斷交。

2018年

5.1與多明尼加斷交。

------------------------------------------------------------------------------
每一個斷交,都代表了一個國家和中共的建交
要和中共建交,就必須和台灣斷交
因為台灣和中共,都說它才是「唯一」的中國
台灣要是早點放棄中華民國這個空殼,其實不用搞到這樣